Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


PABAHAY


Pinahahalagahan natin ang pagkamakatarungan sa bansang ito. Pinahahalagahan natin ang pantay na oportunidad. Kung walang matatag na tahanan, ang mga prinsipyong iyon ay guguho.
— Matthew Desmond

PAGPAPAYO SA MGA NANGUNGUPAHAN

Causa Justa: Just Cause
Nagbibigay ng libreng payo sa nangungupahan at case management para sa residente ng San Francisco na may maliit na kita (low income) sa may pamamagitan ng kanilang Housing Committee/Tenants’ Rights Clinic. Wala silang abogado ngunit makakapagbigay sila ng payo ukol sa pangkalahatang karapatan bilang nangungupahan sa San Francisco.
Mission Office:
2301 Mission St Suite 201, San Francisco CA 94110
Lunes / Biyernes: 1:00 PM - 5:00 PM; Martes / Huwebes: 9:30 AM - 12:00 PM & 1:00 PM - 5:00 PM (closed 12:00 PM - 1:00 PM); Miyerkules: Closed
(415) 487-9203
Bayview Office:
2145 Keith St, San Francisco CA 94124
Lunes: 1:00 PM - 5:00 PM; Martes: 9:30 AM - 12:00 PM & 1:00 PM - 5:00 PM; Miyerkules: Closed; Huwebes: 9:30 AM - 12:00 PM & 1:00 - 5:00 PM; Biyernes 1:00 PM - 5:00 PM (Tumawag upang mag-iskedyul ng appointment.)
(415) 864-8372
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español 

BALANCE (formerly Consumer Credit Counseling)
Nagbibigay ng payong pampinansya.
595 Market St 9th Floor, San Francisco CA 94105
(800) 777-7526
Hours: Lunes - Huwebes: 7:30 AM - 6:00 PM; Biyernes: 7:30 AM - 5:00 PM; Sabado: 9:00 AM - 2:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Español, Tagalog, Ruso

HomeownershipSF
Nagbibigay serbisyong panlipunan at tumutulong sa paghahanap ng murang pabahay.
275 5th St #314, San Francisco CA 94103
Hours: Tumawag para sa Oras ng Opisina
(415) 202-5462
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Independent Living Resource Center of SF
Nagsisiguro na istabilidad pampinansya at pabahay sa mga taong may kapansanan.
825 Howard St, San Francisco CA 94103
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 4:00 PM
(415) 543-6222
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Español

Mission Economic Development Agency
Tumutulong sa pagpapalakas sa mga pamilyang Latino na may maliit na kita (low income) sa pamamagitan ng pagtatanggol sa hustisyang panlipunan at pampinansyang istabilidad.
2301 Mission St #301, San Francisco CA 94110
Lunes-Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(415) 282-3334
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

San Francisco Housing Development Corporation
Nagbibigay ng serbisyong pampinansya at pabahay.
4439 3rd St, San Francisco CA 94124
Hours: Lunes-Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(415) 822-1022
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Español, Tagalog, Samoan

San Francisco LGBT Community Center
Nagbibigay ng murang workshops at pagpapayo (counseling) sa mga nangungupahan sa San Francisco.
1800 Market St, San Francisco CA 94102
Hours: Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 8:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM; Sabado: 10:00 AM - 5:00 PM
(415) 865-5555
Mga wikang ginagamit: Ingles

Self-Help for the Elderly
Nagbibigay ng serbisyong pangkalusugan, pang-ekonomiko, pabahay at iba pang panlipunang serbisyo para sa mga nakatatanda.
731 Sansome St #100, San Francisco CA 94111
Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
(415) 677-7600
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Mandarin

The Arc San Francisco
Tumutulong sa mga taong may kapansanan sa pag-unlad (developmental disability) sa pamamagitan ng pagbubukas ng sentro kung saan maaaring matuto.
1500 Howard St, San Francisco CA 94103
Lunes-Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
(415) 255-7200 ext. 190
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Español, Tagalog, Sign Language

Veterans Equity Center / Bill Soro Housing Program (BISHOP)
Nagbibigay ng pangkalusugan, pang-ekonomiko, pabahay, pagpapayo at libreng konsultahang ligal sa mga pamilyang may maliit na kita (low income), miyembro ng LGBT, mga taong may kapansanan, mga dating nabilanggo at mga walang tahanan.
1010 Mission St, San Francisco CA 94103
Lunes-Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(415) 255-2347
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Tagalog

Homeless Prenatal Program
Ang Family Resource Center ay may malawak at masinop na misyon—ang wakasan ang paulit-ulit na siklo ng kahirapan sa pagkabata (childhood poverty). Ang Homeless Prenatal Program ay nagbibigay serbisyo sa pabahay, suportang prenatal at pagiging magulang, pag-unlad ng bata (childhood development), pinansya at istabilidad ng pamilya, access sa teknolohiya, karahasan sa tahanan (domestic violence), abuso ng droga at ibang kemikal (substance abuse), pagbubuklod ng pamilya (family unification) at suportang pang-emerhensiya para sa batayang pangangailangan.
2500 18th St, San Francisco, CA, 94110
Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 5:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 4:00 PM, sarado para sa pananghalian nang 12:00 PM - 1:00 PM
Phone: (415) 546-6756 / info@homelessprenatal.org
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

MURANG PABAHAY

Ang murang pabahay ay inilalawaran ng abilidad na bayaran ang renta habang may sapat na kita upang mabuhay ang sarili at pamilya sa isang ligtas ng kapitbahayan. May mangilan-ngilang tao sa San Francisco na pinapaalis ng kanilang mga landlord/landowner na nagtataas ng renta, at sa ganito makakatulong ang mga organisasyon sa ibaba. 

BRIDGE Housing
600 California St #900, San Francisco CA 94108
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(415) 989-1111
Mga wikang ginagamit: Ingles

Mercy Housing California
1360 Mission st #300, San Francisco CA 94103
Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
(415) 355-7100
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

San Francisco Housing Authority
815 Egbert Ave, San Francisco CA 9412
Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
(415) 715-3280
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

Asian, Inc
1167 Mission St, San Francisco CA 94103
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 4:30 PM
(415) 928-5910
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese, Hmong, Vietnamese

Providence Senior Housing
4699 3rd St, San Francisco CA 94124
Hours: Tumawag para sa Oras ng Opisina
(415) 282-5598
Mga wikang ginagamit: Ingles

Bayview Senior Housing, Inc.
5545 3rd St, San Francisco CA 94124
Hours: Tumawag para sa Oras ng Opisina
(415) 822-9501
Mga wikang ginagamit: Ingles

Crocker Amazon Senior Apartments
5199 Mission St, San Francisco CA 94112
Hours: Tumawag para sa Oras ng Opisina
(415) 586-8940
Mga wikang ginagamit: Ingles

Bethany Center Senior Housing
580 Capp St, San Francisco CA 94110
Hours: Tumawag para sa Oras ng Opisina
(415) 821-4515
Mga wikang ginagamit: Ingles

Mission Economic Development Agency
2301 Mission St #301, San Francisco CA 94110
Lunes-Biyernes: 9:00 AM-5:00 PM
(415) 282-3334
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Mission Housing Development Corporation
474 Valencia St #280, San Francisco CA 94103
Lunes-Biyernes: 8:30 AM-5:00 PM
(415) 864-6432
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

PABAHAY NA PANG-EMERHENSIYA

Compass Connecting Point
Ang Central City Access Point ay isang pasukan ng mga pamilyang nakakaranas ng kawalan ng tahanan at tumutugon sa mga suliranin, nagbibigay ng screening para sa agarang pabahay (shelter), programa sa pabahay, impormasyon at referral. Ang kanilang Family Resource Center ay sumasagot sa kapakanan ng mga pamilya sa pamamagitan ng grupong pang-suporta, klase sa edukasyon ng mga magulang, grupong interaktibo para sa mga magulang at anak, at aktibidad pampamilya. Sila rin ay nagbibgay ng serbisyo para sa kahandaan sa trabaho at maging case management at paghahanap ng pag-aalaga sa bata (childcare).
995 Market Street, San Francisco CA 94103
(855) 234-2667
Lunes-Biyernes: 12:00 AM - 11:59 PM
Ang mga oras ng hotline: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 12:00 PM & 1:00 PM - 4:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Hamilton Family Emergency Center
Ang Hamilton Shelter Program sa Tenderloin ay nagbibgay ng ligtas na agarang pabahay (shelter), tatlong pagkain kada araw at kritikal na serbisyong panlipunan sa 50 pamilya kada gabi sa loob ng hanggang anim na buwan. Ang Hamilton Transitional Housing ay nagbabahay ang sumusuporta nang hanggang 25 pamilya na may mataas ang peligrong mawalan ng tahanan sa pangmatagalan (chronic homelessness) sa loob ng 6 hanggang 18 buwan. Ang mga pamilya ay nakakatanggap ng masinsing serbisyong panlipunan para kilalanin at sagutin ang mga salik na umaambag sa kawalan ng tahanan. Ang Hamilton Housing Solutions ay iniiwasan ang kawalan ng tahanan hangga’t maaari at umaalalay sa mga pamilya na nawalan ng tahanan sa pamamagitan ng pag-alalay sa paghananap ng pabahay, panandaliang alalay sa pagbayad ng renta, case management, paghahanap ng trabaho at iba pang serbisyo hanggang mga 18 buwan upang makatulong sa kanilang makahanap at mapanatili ang permanenteng tahanan. Ang Children’s Services ay kasama sa lahat ng aming programa, nagbibigay ng suportang therapeutic at mga aktibidad na nagpapayaman at nagpapalakas ng katatagan ng mga bata, at nagtataguyod ng kagalingang pang-akademiko at nagpapatatag ng bigkis sa pagitan ng magulang at anak.
260 Golden Gate Ave at Hyde Street (Tenderloin)                           
(415) 292-5228
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Bayview Access Point
Tumutulong sa pag-iwas sa kawalan ng tahanan ang nagbibigay ng agarang pabahay (shelter) sa mga nawalan ng bahay habang nagbibigay ng alaga sa bata (child care). Ilan sa mga serbisyo ay:
Serbisyo upang Iwasan ang Kawalan ng Tahanan: Ang mga kawani ay nakapwesto sa lugar (on site) upang umalalay sa intake at assessment upang alamin kung maaaring tumanggap ng alalay sa renta at kung maaaring mag-apply
Istabilidad sa pabahay: Assessment at koneksyon sa mga referral na ligal ukol sa mga balakid sa pabahay at trabaho
Housing problem solving: Ang mga case managers ay naghahanap ng solusyon ang mga opsyon at oportunidad para sa pabahay
Paghahanap ng agarang tahanan at pabahay: Ang mga case managers ay aalalay sa mga kliyente upang alamin kung maaari silang makakuha ng agarang tahanan at pabahay
Pag-aalaga sa bata: Maaaring makuha ng mga kliyente habang sila ay may pulong kasama ng case managers sa Access Point Community Outreach
1641 LaSalle Ave, San Francisco CA 94124
Lunes: 8:30 AM - 7:00 PM;  Martes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
(415) 430-6320 x 6319
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Providence Shelter  
Ang mga pamilya at mga matatandang walang asawa ay maaaring tumuloy sa agarang pabahay (shelter); ang mga pamilya ay nasa hiwalay na kwarto. Ang mga pamilya ay binibigyan ng banig sa isang kwartong pinaghahatian ng iba’t ibang pamilya. Ang almusal at gabihan ay inihahain.
Address: 1601 McKinnon Ave, San Francisco CA 94124
Kunin ang Muni T train mula downtown patungong Third Street & Carroll Ave, bumaba sa Kirkwood/LaSalle, maglaka pa-timog sa 3rd Street palayo ng downtown. Kumaliwa sa McKinnon
Hours: Ang mga pinto ay bukas sa mga pamilya mula 8:00PM at maaaring manatili hanggang 7:00 AM kada umaga.
Telephone: (415) 550-9202
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español                                                                       

First Friendship
Ang mga pamilya ay binibigyan ng banig sa simbahan. Ang almusal at gabihan ay inihahain. Walang paliguan sa lugar.
501 Steiner St, San Francisco CA 94117
Kunin ang Muni bus line #7 o #21
Nagbubukas ang mga pinto nang 3:00 PM at umaalis ang mga pamilya nang 7:00 AM.
Isang nakatatanda sa pamilya ang maaaring tumawaga sa (415) 642-0221 from 12:00 PM - 2:00 PM Lunes hanggang Biyernes upang magpareserba ng lugar para sa buong pamilya.
Telephone: (415) 642-0221
Mga wikang ginagamit: Ingles                                                                                                                                                            
A Woman's Place Drop In Center                                  
Hindi agarang pabahay (shelter) ngunit isang himpilan para sa mga kababaihan at kabataan, walang reserbasyon.
Isang gabing pagtigil lamang para sa mga paimlya; ang mga pamilya ay hinihikayat na lapitan ang ibang agarang pabahay (shelter) para sa mga pamilya matapos ang unang gabi.
Address: 211 13th St, San Francisco CA 94103  (Kunin ang Muni bus line #14)
Hours: Drop-in Hours: 24 hours a day, seven days a week; Ang paliguan at labahan ay maaaring gamitin araw-araw mula 6:30 AM - 3:00 PM, nagbibigay ng case management. Ang mga pamilya ay nasa lugar hiwalay sa mga babaeng walang asawa. Walang lalaki ang maaaring tumuloy.
Telephone: (415) 293-7360
Mga wikang ginagamit: Ingles

Missionaries of Charity
Para sa mga kababaihan buntis na walang asawa at minsan, para sa mga kababaihang may anak na mas bata sa gulang na 5, at minsan para sa mga buntis hanggang sila ay manganak na maaaring i-extend. Ang mga kababaihan ay nakikihati ng kwarto kasama ang ibang kababaihan. Pagkain at paliguan ay ibinibigay, walang case management.
55 Sadowa St, San Francisco CA 94112
Kunin ang Muni bus line M
(415) 586-3449 (Tumawag upang alamin kung may espasyo.)
Mga wikang ginagamit: Ingles

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: