Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


MGA REKURSO SA MGA COUNTY NG SAN MATERO AT ALAMEDA


Upang isakatuparan ang positibong aksyon, kailangan ng positibong tanaw.
— Dalai Lama

SAN MATEO COUNTY

SAN MATEO COUNTY

TRABAHO

NOVA Job Center
Tumutulong sa paghahanap ng trabaho, paggawa ng resume, at pagsagot sa interview. Umaalalay din sa pagsasanay ng matatag na kasanayang pangkomunikasyon.
295 89th Street #308, Daly City CA 94015
Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
(650) 581-0071 
Mga wikang ginagamit:
Ingles

NOVA Job Center
Nagbibigay ng referral sa mga rekursong pangkomunidad at nagbibigay daan sa paggamit ng kompyuter na may koneksyon sa Internet, at one-on-one na pagpapayo sa career o trabaho.
1777 Borel Place Suite 500, San Mateo CA 94402
(650) 581-0058
Lunes – Biyernes: 8:00 AM – 5:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles

Peninsula Works
Seripikadong tagapagturo sa trabaho (certified career coaches) na maaaring umalalay sa paghahanap ng unang trabaho; nagbibigay tulong sa mga nagsisimula ng negosyo at naghahanap ng talento; umaalalay sa pagtuloy sa susunod na yugto ng career.
271 92nd St, Daly City CA 94015
Lunes / Miyerkules / Huwebes / Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM; Martes: 8:00 AM - 8:00 PM
(650) 301-8440
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Daly City Community Service Center
Nagtataguyod at nagpapabuti sa kalidad ng buhay ng Daly City, Colma at Broadmoor sa pamamagitan ng pagbibigay ng de kalidad na serbisyo para sa crisis intervention, sa pamamagitan ng direstong serbisyo o ng referral. Ang mga taong kailangan ng alalay ay nakikipagpulong sa caseworker upang matasa at matugunan ang kanilang pangangailangan. Ang mga agarang pangangailan ay mabilis na tinutugunan at pinaplano ang pangmatagalang serbisyo. Bawat kaso ay sinusubaybayan hanggang sa pag-kumpleto nito. Ang mga naghahanap ng trabaho sa interesado sa pagsasanay ay maaaring humingi ng dagdag na impormasyon sa isang tagapayo (career advisor). 
Ang ibang ahensya ng Human Service na matatagpuan sa Center ay: Child Care Coordinating Council La Raza Centro Legal Emergency Food Pantry Program at Hot Meal Site San Mateo Health Plan, at ang iba ay sa pamamagitan ng appointment.
350 90th St, Daly City CA 94015
Lunes / Martes / Miyerkules / Biyernes: 8:30 AM - 4:30 PM; Huwebes: 1:00 PM - 4:30 PM; Sarado sa tanghali mula 12:00 PM - 1:00 PM
(650) 991-8007 (Dahil sa malaking pangangailangan para sa aming serbisyo, kami ay kumukuha lamang ng kliyente by appointment.)
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español at Tagalog (Ang mga taong gumagamit ng ibang wika ay maaaring alalayan ng Center nang may patnubay mula sa Language Bank at AT&T Language Line.)

MEDIKAL

San Mateo County Mobile Health Clinic
Nagbibigay ng mapagkakatiwalaang alagang medikal para sa mga walang tahanan, walang insurance, sa mga may Medi-Cal, Medi-Care o insurance ng San Mateo County. Nagbibigay ng iba’t ibang serbisyo. Di kailangan ng appointment.
Telephone: Ang iskedyul ay maaaring magbago kaya tawagan ang (650) 573-2786 upang magkumpirma ng oras at lugar.
Address: Mobile na Klinika
Hours:
South San Francisco: Lunes / Martes / Miyerkules / Huwebes
San Mateo: Martes / Huwebes
San Bruno: Biyernes
Mga wikang ginagamit: Ingles

ALAMEDA COUNTY

TRABAHO

Eastmont Career & Employment Center
7200 Bancroft Avenue Suite 140, Oakland CA 94605
Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 4:45 PM
(510) 328-4505
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

The Unity Council Multi-Cultural Career Center
1900 Fruitvale Ave, Oakland, CA 94601
Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 6:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(510) 535-6101 
Mga wikang ginagamit:
Ingles, Español

Berkeley Adult School
1701 San Pablo Ave, Berkeley, CA 94702
Lunes / Martes / Huwebes: 10:00 AM - 4:00 PM
(510) 644-6636
Mga wikang ginagamit: Ingles

College of Alameda
555 Ralph Appezzato Memorial Parkway, Alameda CA 94501
Lunes / Martes / Huwebes: 10:00 AM - 4:30 PM
(510) 748-2208
Mga wikang ginagamit: Ingles

Eden Area Multi Service Center
24100 Amador St, Hayward CA 94544
Lunes / Martes / Huwebes: 8:30 AM - 5:00 PM; Miyerkules: 8:30 AM - 7:00 PM; Biyernes: 8:30 AM-12:30 PM
(510) 670-5700
Mga wikang ginagamit: Ingles

Tri-Cities
39399 Cherry St Room 1211, Newark CA 94560
Lunes / Martes / Huwebes: 8:30 AM - 5:00 PM
(510) 742-2323 
Mga wikang ginagamit:
Ingles

La Familia/East Bay Community Services (Fremont)
39155 Liberty St Suite D450, Fremont  CA 94538
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(925) 961-8045
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

La Familia/East Bay Community Services (Hayward)
22100 Princeton St, Hayward CA 94541
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(925) 961-8045
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

The Hayward Center/Hayward Adult School
22100 Princeton St, Hayward CA 94541
Lunes - Biyernes 9:00 AM - 5:00 PM
(925) 293-8595 x 5430 / daas@sfgov.org
Hotline: (415) 355-6700; TTY: (415) 355-6756
Mga wikang ginagamit: Ingles

MGA TAGAPAGBIGAY NG SERBISYONG PANGKABATAAN

Civic Corps Academy
101 Myrtle St, Oakland CA 94607
Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
(510) 992-7800
Mga wikang ginagamit: Ingles

Berkeley Youth Alternatives
1255 Allston Way, Berkeley CA 94702
Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
(510) 845-9010 
Mga wikang ginagamit:
Ingles

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: