Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


ORGANISASYONG PANG-KOMUNIDAD


Maraming lokal na organisasyong gumagawa ng positibong ambag araw-araw, ngunit kadalasan, di tayo nakakarinig tungkol sa kanila o kahit kanilang mga pangangailangan.
— Sylvia Mathews Burwell

MGA ORGANISASYONG PANGKOMUNIDAD

PODER
Tumutulong sa mga migranteng pamilya at kabataang Latino na maliit ang kita (low income) upang makiisa sa mga laban para sa hustiyang panlipunan at karapatan ng iba’t ibang lahi.
Address: 474 Valencia St #125, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 431-4210
Mga wikang ginagamit: Español, Ingles

Asian Pacific American Community Center
Base ng mga rekurso para sa pagpo-programang isinusulong ng komunidad sa Oceanview, Merced Heights at Ingleside na nagsisikap na kilalanin at sagutin ang mga pangangailangan ng mga miyembro ng komunidad sa pamamagitan ng pagpapaunland ng mga serbisyo ang programa.
Address: 66 Raymond Ave, San Francisco CA 94134
Oras: Lunes - Biyernes: 9:30 AM - 4:30 PM; Lunch: 1:00 PM - 1:30 PM
Telepono: (415) 330-1789
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Mandarin, Toisanese

I.T. Bookman Community Center
Address: 446 Randolph St, San Francisco CA 94132
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 586-8020
Mga wikang ginagamit: Ingles

The Women's Building
Ang Women’s Building ay nag-iispesyalisa sa pagsuporta sa mga kababaihan ng iba’t ibang lahi sa pamamagitan ng workshop, mga pagsasanay at ibang rekurso.
Address: 3543 18th St #8, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 10:00 AM - 5:00 PM; Miyerkules: 10:00 AM - 7:00 PM; Biyernes: 10:00 AM - 3:00 PM
Telepono: (415) 431-1180
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Cayuga Community Connectors
Nagpapalakas sa komunidad at nagbibigay ng mga aktibidad pang-libangan para sa mga miyembro ng kapitbahayan ng Cayuga. Ang mga lugar ay iba-iba depende sa mga aktibidad.
Address: 1663 Mission St, Suite 525, San Francisco CA 94103
Oras: Tumawag para sa Oras ng Opisina
Telepono: (415) 821-1003 x106
Mga wikang ginagamit: Ingles

Digital Action Hub
Nagbibigay tulong sa pagpapaunlad ng kakayahan sa teknolohiya tulad ng pagdidisenyo ng website at batayang programa sa kompyuter.
Address: 35 San Juan Ave, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 10:00 AM - 6:00 PM
Telepono: (415) 595-1396
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Excelsior Action Group
Nangangalaga ng kultura at kasaysayan na bumubuo sa komunidad ng Excelsior at nagtataguyod ng mababang antas ng pagpapaalis mula sa kapitbahayan o displacement.
Address: 5000 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 585-0110
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Excelsior District Improvement Association
Nagbibigay ng rekurso para sa pagpapaunlad sa kapitbahayan ng Excelsior.
Ang lugar ng mga pulong ay sa Crocker Amazon Clubhouse tuwing ika-apat na Martes ng buwan (liban kapag November at December) nang 7:00PM.
Address: 799 Moscow St, San Francisco CA 94112
Mga wikang ginagamit: Ingles

Excelsior Science Workshop
Nagbibigay ng mga workshop at programs upang turuan ang mga kabataan tungkol sa siyensya o agham.
Address: 4458 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes: 3:00 PM - 5:00 PM, 3rd Sabado: 10:00 AM - 3:00 PM
Telepono: (415) 621-1240
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Excelsior Outer Mission Merchants Association
Nakapokus sa sa paggawa ng ligtas na kapaligiran sa Geneva at Mission na magpapayaman ng kagalingan ng negosyong lokal sa mga kapitbahayan ng Crocker-Amazon, Excelsior ang Out Mission.
Telepono: (415) 746-9817
Mga wikang ginagamit: Ingles

FACE
Nagpapabatid sa mga kabahayan sa Crocker Amazon at Excelsior ng mga kasalukuyang kaganapan at mga proyektong pangkomunidad na nagpapalakas at nagpapabuti ng kapitbahayan. Matatagpuan sa mga distrito ng Excelsior at Crocker Amazon.
Web Address: www.facesf.org/home.html
Mga wikang ginagamit: Ingles

Golden Bridges School
Tumutulong sa paghulma at pagpapaunlad ng mga isip ng mga kabataan para maging kritikal at malayang mag-isip.
Address:
Dandelion Preschool: 3358 22nd St, San Francisco CA 94110
Kindergarten and Grades: 65 Ocean Ave, San Francisco CA 94112
Telepono: (415) 912-8666
Mga wikang ginagamit: Ingles

Outer Mission Merchants and Residents Association
Naghahanda ng mga okaysong pangkomunidad sa kapitbahayan ng Outer Mission
Mga wikang ginagamit: Ingles

Lifeways
Dedikado sa paglilingkod ang pagbibigay ng rekurso sa mga nakatatanda at kanilang mga pamilya sa San Francisco.
Address: 1333 Bush St, San Francisco CA 94109
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 4:40 PM
Telepono: (415) 292-8888
Mga wikang ginagamit: Ingles

MGA KATAMBAL NA AHENSYA NG GOBYERNO

San Francisco Office of Economic and Workforce Development
Tumutulong na magpanatali ng pang-ekonomikong kagalingang ng San Francisco.
Address: 1 South Van Ness Ave, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 554-6969
Mga wikang ginagamit: Ingles

San Francisco Community Ambassadors
Ang Community Ambassadors Program (CAP) ay isang pagsasanay ng kakayahan sa trabaho (job training) na nakatuon sa kaligtasan ng komunidad at pakikipag-ugnayan sa kapitbahayan.
Oras: Ang Serbisyong Tanod (Safety Escort Services) ay maaaring magamit Lunes hanggang Biyernes from 12:00 PM - 7:00 PM
Telepono: Help Services Field Team Lead Number: (415) 531-7201
Mga wikang ginagamit: Ingles

Mayor’s Office of Housing and Community Development
Nagbibigay ng serbisyo upang tiyakin pampinansyang kagalingan at murang pabahay para sa mga residenteng may maliit na kita (low income) sa San Francisco.
Address: 1 South Van Ness Ave, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 701-5500
Mga wikang ginagamit: Ingles

Safe Routes to School San Francisco
Tumutulong magbigay ng mas mabuting ruta papuntang eskwelahan at nagpapanatili ng kaligtasan ng mga bata at kanilang mga pamilya. Sila rin ay umaalalay sa kalusugan ng kabataan sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga kabataan at kanilang pamilya na maglakad o mag-bisikleta patungo sa kanilang destinasyon.
Address: 1515 Quintara St, San Francisco CA 94116
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 4:30 PM
Telepono: (415) 242-2615
Mga wikang ginagamit: Ingles

San Francisco Planning Department
Namumuno sa pangangalaga ng kultura ng San Francisco at sa pagpaplano ng pagpapahusay ng siyudad.
Address: 1650 Mission st #400, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 558-6378
Mga wikang ginagamit: Ingles

Second District PTA
Nangunguna sa pagbibigay kapangyarihan sa edukasyon at kalususgan ng mga kabataan ng San Francsico.
Address: 555 Franklin St Room 203D, San Francisco CA 94102
Telepono: (415) 241-6048
Mga wikang ginagamit: Ingles

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: