Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


EDUKASYON


Ang edukasyon ay pasaporte sa kinabukasan, pagka’t ang bukas ay para sa mga naghahanda ngayon.
— Malcolm X

CITY COLLEGE OF SAN FRANCISCO - OCEAN AVE. CAMPUS ADMISSION

Nagbibigay ng programa at serbisyong pang-edukasyon na nagtataguyod ng pang-estudyanteng kagalingan at pangmatagalang pagkatuto upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating komunidad.
Address: 50 Phelan Ave, San Francisco CA 94112
Telepono: (415) 239-3285
Enrollment Website: https://www.ccsf.edu/en/future-students/Future_credit_students/apply_for_admissions.html

Campuses and ESL Coordinators
Chinatown Campus 
Telepono: (415) 495-8633
Coordinator: Jeanne Kearsley  / jkearsle@ccsf.edu
Civic Center Campus  
Telepono: (415) 561-1880
Coordinator: Rick Kappra / rkappra@ccsf.edu
Downtown Campus 
Telepono: (415) 267-6524
Coordinator: Christa Lewis / clewis@ccsf.edu
Evans Campus
Telepono: (415) 267-6524
Coordinator: Christa Lewis clewis@ccsf.edu
John Adams Campus 
Telepono: (415) 561-1954
Coordinator: Anna-Lisa Helmy / ahelmy@ccsf.edu
Mission Campus       
Telepono: (415) 920-6012
Coordinator: Eve Tarquino / etarquin@ccsf.edu
Ocean Campus           
Telepono: (415) 239-3427
Coordinator: Rachel Cohen / rcohen@ccsf.edu
Southeast Campus     
Telepono: (415) 267-6524
Coordinator: Christa Lewis / clewis@ccsf.edu

Excelsior Branch Library
Pampublikong aklatan na nagbibigay access sa Internet, pelikula, mga aklat.
Address: 4400 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes: 1:00 PM - 6:00 PM;  Martes - Huwebes: 10:00 AM - 9:00 PM; Biyernes: 1:00 PM - 6:00 PM; Sabado: 10:00 AM - 6:00 PM; Linggo: 1:00 PM - 5:00 PM
Telepono: (415) 355-2868
Mga wikang ginagamit: Ingles

Mission Language Vocational Services
Nagbibigay pagsasanay sa pangtrabahong kasanayan sa kalusugan, hospitality, office skills, pati klase sa Ingles (ESL at business communications), kompyuter, at math. LIBRE para sa mga indibidwal na maliit ang kita, pangunahin ang mga Latino at iba pang migrante at pamilya nilangng kulang sa serbisyo at walang trabaho sa San Francisco.
Address: 2929 19th St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 622-5432
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

SAN FRANCISCO UNIFIED SCHOOL DISTRICT OFFICE

Nagbibigay sa bawat estudyante ng de kalidad na pagtuturo at suportang kinakailangan upang magtagumpay sa 21st century.
Address: 555 Franklin St, San Francisco CA 94102
Telepono: (415) 241-6000
Website: www.sfusd.edu

DAYCARE

Children’s Council of San Francisco
Nag-uugnay sa mga magulang at pangagalaga sa bata na tumutugon sa kanilang mga pangangailangan. Sumusuporta din sa mga nangangalaga sa mga bata sa ating komunidad.
Address: 445 Church St, San Francisco CA 94114
Oras: Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
Telepono:
Front Desk: (415) 276-2900 / Fax: (415) 392-2399
Oras:
Mga tagapayo ukol sa mga rekurso at referrals ay maaaring makuha:
 Lunes - Huwebes: 8:30 AM - 4:00 PM; Biyernes: 8:30 AM - Noon
Telepono:
Resource at Referral Line: (415) 343-3300
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

Wu Yee
Nagbibigay ng de kalidad na pangangalaga sa bata at programang pre-school. 
Address: 880-888 Clay St, San Francisco CA  94108
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 677-0100
Mga wikang ginagamit: Ingles, Chinese

California Child Care Resource & Referral
Tumutulong sa mga magulang na maghanap ng de kalidad na pangangalaga sa mga bata sa kanilang lugar.
Address: 1182 Market St Suite 300, San Francisco CA 94102
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM; Sarado sa tanghali mula: 12:30 PM - 1:00 PM
Telepono: (415) 882-0234
Mga wikang ginagamit: Ingles

Excelsior Family Connections           
Nagbibigay ng mga programa at workshop para sa pag-unlad ng maagang yugto ng pagkabata (early childhood development), case management, klase sa pagpapamilya, at impormasyon at referrals na sumusuporta sa mga pamilya tungo sa pagtataguyod ng malakas na komunidad.
Excelsior Center:
Address: 49 Ocean Ave, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 333-3845
Portola Center:
Address: 2565 San Bruno Ave, San Francisco CA 94134

Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 715-6746
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese

AFTER SCHOOL PROVIDERS

YMCA
Nagbibigay ng mga programa, serbisyo at inisyatibang nagsasanay sa mga kabataang kilalanin ang kanilang potensyal, naghahanda sa mga teenager para sa kolehiyo, nagbibigay daan sa mga pamilya na maglibang nang sama-sama, nagbibigay-kapangyarihan sa mga tao na maging malusog sa isip, katawan at kalooban; naghahanda sa mga tao para sa pagtatrabaho, nagbubukas ng pinto sa mga bagong dating at lumulikha ng diwang mapagkawang-gawa sa buong bansa. Ilan sa mga programa ay mga aktibidad sa pagpapayaman ng kasanayan pagtapos ng eskwela (after school enrichment programs), suporta pang-akademiko, sining at libangan, edukasyon sa teknolohiya, pagpapaunlad ng pamumuno, pagsasanay sa kasanayang pangtrabaho at pamumuno, at serbisyo pang-kagalingan.
Parents Resource Guide: http://sfkids.org/parent-resources#parent_resource_grid
Mission Branch YMCA:
Address: 4080 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 7:00 AM - 6:30 PM
Telepono: (415) 586 - 6900
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español
Bayview Hunter's Point YMCA:
Address: 1601 Lane St, San Francisco CA 94124
Oras: Lunes - Biyernes: 6:00 AM - 8:00 PM; Sabado: 8:00 AM - 4:30 PM; Linggo: 8:30 AM - 1:00 PM
Telepono: (415) 822-7728
Mga wikang ginagamit: Ingles

OMI Excelsior Beacon Center
Address: 241 Oneida Ave, Room 80, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes / Biyernes: 9:00 AM - 6:30 PM; Martes / Miyerkules / Huwebes: 9:00 AM - 8:30 PM
Telepono: (415) 763-9966
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Mission Beacon
Sumusuporta sa mga kabataan at kanilang mga pamilya at nagbibigay ng aktibidad sa pagpapayaman ng kasanayan pagtapos ng eskwela (after school enrichment programs) at tuwing tag-init.
Pamimigay ng pagkain sa Mission Beacon/ExCel: Bukas sa lahat ng pamilya, sa loob ng Everett Middle School
Address: 450 Church St, San Francisco CA 94114
Oras: Lunes - Huwebes: 3:30 PM - 6:00 PM; Biyernes: 12:30 PM - 6:00 PM
Telepono: (415) 431-2233 / marco@missiongraduates.org
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Boys & Girls Club of San Francisco
Ang Boys & Girls Clubs ay nagbibigay ng masaya, ligtas at makabuluhang kapaligiran para sa mga kabataan pagtapos ng eskwela. Nakabatay sa komunidad at pinangungunahan ng kawaning propesyunal. Nagbibigay ng mga programa at serbisyong tumutulong sa mga kabataan na magtagumpay sa eskwela, magsanay sa pamumuno, at magpanatili ng malusog na pamumuhay.
Executive Office Address: 380 Fulton St, San Francisco CA 94102
Executive Office Telepono: (415) 445-5401
Excelsior Clubhouse:
Address: 163 London St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 6:00 PM
Telepono: (415) 334-2582
Elementary School Oras: Lunes - Biyernes: 2:00 PM - 6:00 PM
Middle School Oras: Lunes - Huwebes: 2:00 PM - 7:00 PM; Biyernes: 2:00 PM - 8:00 PM
High School Oras: Lunes - Martes: 2:00 PM - 7:00 PM; Miyerkules - Huwebes: 2:00 PM - 8:00 PM; Biyernes: 2:00 PM - 9:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles
Sunnydale Clubhouse:
Address: 1654 Sunnydale Ave, San Francisco CA 94134
Telepono: (415) 584-5028
Elementary School Oras: Lunes - Biyernes: 2:00 PM - 6:00 PM
Middle School Oras: Lunes-Huwebes: 2:00 PM - 7:00 PM; Biyernes: 2:00 PM - 8:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles
Visitacion Valley Clubhouse:
Address: 251 Leland Ave, San Francisco CA 94134
Telepono: (415) 239-2392
Elementary School Oras: Lunes - Biyernes: 2:00 PM - 6:00 PM
Middle School Oras: Lunes - Huwebes: 2:00 PM - 7:00 PM; Biyernes: 2:00 PM - 8:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles
Mission Clubhouse:
Address: 901 Alabama St, San Francisco CA 94110
Telepono: (415) 400-8911
Elementary School Oras: Lunes - Biyernes: 2:00 PM - 6:00 PM
Middle School Oras: Lunes - Huwebes: 2:00 PM - 7:00 PM; Biyernes: 2:00 PM - 8:00 PM
High School Oras: Lunes - Huwebes: 2:00 PM - 8:00 PM; Una at ikatlong Biyernes: 2:00 PM - 9:00 PM; Ikalawa at ika-apat na Biyernes: 2:00 PM - 10:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: