Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


TRABAHO


Lahat ng paggawa na nagpapaunlad sa sangkatauhan ay may dignidad at kahalagahan at dapat ginagawa nang may lubos na kahusayan.
— Martin Luther King, Jr.

SUPORTA SA TRABAHO

Excelsior Works!
Isang sentro ng paggawa na may kakayahan sa iba’t ibang wika kung saan ang mga residente ng iba’t ibang edad at kultura ay maaaring maghanap ng programa at serbisyo upang sumuporta sa paghahanap ng trabaho.
Address: 5000 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Huwebes: 10:00 AM - 6:00 PM; Biyernes: 10:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 857-9656 ext. 201
Mga wikang ginagamit: Ingles, Chinese, Español, Tagalog

Filipino Community Center
Nagbibigay ng suporta sa paghahanap ng serbisyong panlipunang kaugnay ng pabahay, imigrasyon, mga karapatan ng manggawa, counseling, at nagdadaos ng mga okasyon na nagbubuklod sa komunidad ng mga Pilipino.
Address: 4681 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Huwebes: 10:00 AM - 5:00 PM;  Biyernes: Appointment Lamang
Telepono: (415) 333-6267
Mga wikang ginagamit: Tagalog, Ingles

Chinese Progressive Association
Nagbibigay ng serbisyong panlipunan at suporta para sa migranted Chinese-American na maliit ang kita (low income).
Address: 1042 Grant Ave (5th Floor), San Francisco CA 94133
Oras: Lunes - Biyernes: 10:00 AM - 4:30 PM; Sarado sa tanghali mula: 1:00 PM - 2:00 PM
Telepono: (415) 391-6986
Mga wikang ginagamit: Chinese, Ingles

Chinese for Affirmative Action
Nagtatanggol sa komunidad na Asyano upang sumama sa kilusan para sa mga karapatan ng iba’t ibang lahi at nagbibgay ng suporta sa paghahanap ng trabaho.
Address: 17 Walter U. Lum Pl, San Francisco CA 94108
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 274-6750
Mga wikang ginagamit: Chinese, Ingles

PODER
Tumutulong sa mga migranteng pamilya at kabataang Latino na maliit ang kita (low income) upang makiisa sa mga laban para sa hustiyang panlipunan at karapatan ng iba’t ibang lahi. Tumutulong din ito sa pagsasanay sa mga migrante at miyembro ng komunidad na maliit ang kita na maglunsad ng kooperatiba at proyekto ng mga manggagawa at ng komunidad.
Address: 474 Valencia St #125, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes-Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 431-4210
Mga wikang ginagamit: Español, Ingles

OMI/Excelsior Beacon Center
Sumusuporta sa mga pamilya at kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng serbisyong panlipunan at mga aktibidad panglibangan.
Address: 241 Oneida Ave, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes / Biyernes: 9:00 AM - 6:30 PM; Martes / Miyerkules / Huwebes: 9:00 AM - 8:30 PM
Telepono: (415) 406-1290
Mga wikang ginagamit: Ingles

MYEEP
Tumutulong sa mga kabataan sa paghahanda sa trabaho at sa paghahasa sa mga kakayahan pangtrabaho.
Address: 2012 Pine St, San Francisco CA 94115
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 202-7903
Mga wikang ginagamit: Ingles

Young Community Developers
Nagbibigay inspirasyon at naghahanda sa mga kabataan upang maghanap ng mga oportunidad pang-edukasyon at pangtrabaho.
Address: 1715 Yosemite Ave, San Francisco CA 94124
Oras: Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 4:00 PM;  2nd Sabado: 9:00 AM - 1:00 PM
Telepono: (415) 822-3491
Mga wikang ginagamit: Ingles 

Inner City Youth
Sumusuporta sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay serbisyo para sa paghahanap ng trabaho.
Address: 96 Broad St, San Francisco CA 94112
Oras: Tumawag para sa Oras ng Opisina
Telepono: (415) 587-4099
Mga wikang ginagamit: Ingles

Community Youth Center of San Francisco
Nagbibigay serbisyo pangsuporta, pagsasanay para sa trabaho, at edukasyon sa mga kabataan at kanilang pamilya.
Address: 1038 Post St, San Francisco CA 94109
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 6:00 PM
Telepono: (415) 775-2636
Mga wikang ginagamit: Ingles, Chinese

Bernal Heights Neighborhood Center: Excelsior Community Center
Sumusuporta sa mga lahat ng tao, anuman ang lahi at katayuang panlipunan, at nakatuon sa murang pabahay, pagpapaunlad ng lakas paggawa, programang pang-senior, trabaho para sa mga kabataan at matatanda, pagbubuklod at pagpapakilos ng komunidad, kaligtasan ng komunidad at pamumuno ng kabataan.
Bernal Heights Neighborhood Center:
Address: 515 Cortland Ave, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 206-2140
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese, Vietnamese, Tagalog
Excelsior Community Center:         
Address: 4468 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 7:00 PM
Telepono: (415) 206-2140
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese, Vietnamese, Tagalog

Catholic Charities - San Francisco Adult Day Support Program      
Sumusuporta sa mga taong naghahanap ng suporta sa pabahay at kalusugang pangkaisipan at kaalaman ng karapatang pang-migrante.
Isang lisensiyadong programang pang-suporta sa mga nakatatanda (adult day support program) para sa mga residente ng San Francisco, 60 años pataas, na nagbibigay ng kapaligirang may istruktura kung saan ang mga nakatatandang mahina o may kapansanan ay maaaring lumahok sa mga gawaing sosyal, pang-edukasyon at panlibangan na may gabay ng mga kawaning propesyonal. Ang mga lumalahok sa programa ay nakakatanggap ng transportasyon, tanghalian ang dalawang merienda. Ang Sentro ay nagbibigay din ng suporta sa porma ng caregiver at pampamilyang pagpapayo (family counseling). Mayroon itong bayad. Tumawag upang mag-apply. Maaaring magbayad ayon sa kakayahan (sliding scale available). Nararating gamit ang wheelchair (wheelchair accessible).   
Address: 50 Broad St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM (opisina)
Oras: Lunes - Biyernes: 10:00 AM - 3:00 PM
Telepono: (415) 452-3500
Mga wikang ginagamit: Ingles

Excelsior Family Connections           
Nagbibigay ng mga programa at workshop para sa pag-unlad ng maagang yugto ng pagkabata (early childhood development), case management, klase sa pagpapamilya, at impormasyon at referrals na sumusuporta sa mga pamilya tungo sa pagtataguyod ng malakas na komunidad.
Excelsior Center:
Address: 49 Ocean Ave, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 333-3845
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese
Portola Center:
Address: 2565 San Bruno Ave, San Francisco CA 94134
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 715-6746
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese

A Living Library
Nagbibigay ng naiibang balangkas, stratehiya at pamamaraan para sa pagpaplano, pagdidisenyo, pagpapatupad at pangangasiwa ng greening (pagtransporma tungo sa pag-unlad ng kalikasan) sa mga komunidad at eskwelahang may iba’t ibang lahi. Ginagawa ito gamit ang kurikulum na gumagamit ng aktwal na kasanayan, iba’t ibang larangan at may pamantayan. Idinaraos ito sa araw, pagtapos ng eskwela at tuwing tag-init (summer).
Web Address: http://www.alivinglibrary.org/
Oras: Martes / Miyerkules / Biyernes
Telepono: (415) 206-9710
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

OMI Family Resource Center 
Sumusuporta sa mga pamilyang nakatira sa Oceanview, Merced Ingleside sa pamamagitan ng case management, klase sa pagpapamilya, grupong pang-suporta, tulong pang-trabaho, pagdirekta sa mga oportunidad pang-edukasyon at pangtrabaho, at lingguhang food pantry o pamimigay ng pagkain.
Address: 156 Broad St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes / Miyerkules / Huwebes: 11:00 AM - 12:00 PM & 1:00 - 3:00 PM; Biyernes: 10:00 AM - 12:00 PM
Telepono: (415) 406-1370
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

New Door Ventures
Nagbibigay pagsasanay sa mga kasanayan pangtrabaho, makabuluhang mga trabaho, alalay pang-edukasyon at suportang personal upang tulungan ang mga kabataang naliligaw para makapaghanda sa trabaho at sa buhay.
Address: 3221 20th St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 857-9430 
Mga wikang ginagamit: Ingles

Chalk
Nagbibigay ng daan tungo sa matagumpay na career sa mga kabataan sa pamamagitan ng pagbibigay ng pagsasanay pangtrabaho at pagpapayo ukol sa career, kasanayan sa pamumuno at sa buhay, at pagbibigay ng case management at mga paraan upang makahanap ng trabaho.
Address: 271 Austin St, San Francisco CA 94109
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 4:00 PM
Telepono: (415) 977-6949
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Youth Art Exchange
Nagsisimula ng malikhaing ugnayan sa pagitan ng mga artistang propesyonal, mga estudyante ng pampublikong high school, nagpapaunlad sa mga kabataan bilang mga lider at artista sa San Francisco. Upang makamit ito nagbibigay ang Youth Art Exchange ng sining, programang pang-edukasyong may mataas na kalidad, field trips, mga okasyon, at iba pa.
Address: 29 Howth St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Huwebes: 9:30 AM - 6:00 PM
Telepono: (415) 574-8137
Mga wikang ginagamit: Ingles

Baycat
Nagbibigay ng edukasyong pang-media sa mga kabataang edad 11-25 na may maliit na kita (low income), mula iba’t ibang lahi at kababaihang. Sa pamamagitan ng edukasyon, pagsasanay, personal na paggabay, at tulong sa paghahanap ng trabaho sa mga pangunahing kumpanya sa San Francisco at Bay Area.
Address: 2415 3rd St #230, San Francisco CA 94107
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 701-8228
Mga wikang ginagamit: Ingles

The San Francisco Day Labor Program and Women’s Collective
Nagbubuklod, nagpapalakas at nag-oorganisa ng mga migranteng manggawa para sa trabahong may dignidad at para sa makatarungang sahod. Ang mga manggagawa ay organisado sa dalawang kolektibo, isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae, upang magbuo ng kolektibong kapangyarihan, makapagsanay ng mga kasanayan at makapagpatakbo ng kolektibong negosyo.
The San Francisco Day Labor Program: 
Address: 3358 Cesar Chavez St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 6:30 AM - 1:00 PM; Sabado: 7:00 AM - 12:00 PM
Telepono: (415) 252-5375
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español
Women’s Collective:
Nagbibigay kapangyarihan sa mga migranteng kababaihan at nag-uugnay sa kanila sa mga trabaho.
Address: 3358 Cesar Chavez St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 6:30 AM - 1:00 PM; Sabado: 7:00 AM - 12:00 PM (Sarado tuwing una at ikatlong Lunes ng bawat buwan)
Telepono: (415) 252-5376
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Arriba Juntos
Nagtataguyod ng pang-ekonomikong kasarinlan sa pamamagitan ng pagsasanay at oportunidad pangtrabaho. Bawat kliyente ay nakatatanggap ng masinsing case management, pagpapaunlad ng edukasyon at kasanayan, pagsasanay pang-bokasyon, serbisyong pang-suporta, instruksyon sa paghahanda ng trabaho at serbisyong pang placement.
Address: 1850 Mission St, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 487-3240
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Mission Hiring Hall
Nagbibigay ng payo, pagsasanay at referrals ukol kaugnay na serbisyong pang-suporta, gayundin ng pagsasanay sa paghahanda sa trabaho para sa matanggumpay na paghahanap.
Mission Office:
Address: 3080 16th St @ Valencia, San Francisco CA 94103
Telepono: (415) 626-1919 / info@missionhiringhall.org
Oras: 
Orientasyon sa Ingles:
Lunes: 9:30 AM - 10:30 AM
Orientasyon sa Español: Lunes: 1:30 PM - 2:30 PM
South of Market Office:
Address: 1048 Folsom St @ Russ, San Francisco CA 94103
Telepono: (415) 865-2105
Oras:
Orientasyon sa Ingles: Miyerkules: 9:30 AM - 10:30 AM
Mga wikang ginagamit: Español, Ingles, Chinese (Cantonese at Mandarin)

Swords To Plowshares
Nagbibigay ng serbisyong pabahay, pangtrabaho at pangkalusugan sa mga beterano.
Address: 1060 Howard St, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 4:00 PM
Telepono: (415) 252-4788
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Upwardly Global
Tumutulong sa mga migranteng nag-koleihyo na makahanap ng trabaho at magamit ang kanilang kasanayan sa propesyunal na kapaligiran.
Address: 582 Market St, San Francisco CA 94104
Oras:  Tumawag para sa Oras ng Opisina
Telepono: (415) 834-9901
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

LUGAR PANG-AKSES NG SERBISYONG PANG-TRABAHO

Ang Office of Economic and Workforce Development ay sumusuporta sa iba’t ibang Neighborhood Access Points (NAPs) sa buong syudad at county ng San Francisco na nagbibigay ng serbisyong pangtrabahong dinisenyo upang umalalay sa paghahanap ng trabaho sa lalong madaling panahon.

Paalala: ang website na ito ay maaaring gamit upang mapuntahan ang iba’t ibang sentro ng trabaho http://oewd.org/jobs-centers

Comprehensive Access Point
Address: 1500 Mission St, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 5:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 1:00 PM
Telepono: (415) 575-4570
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Western Addition Neighborhood Access Point
Address: 1449 Webster St, San Francisco CA 94115
Oras: Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 7:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 12:00 PM
Telepono: (415) 549-7000
Mga wikang ginagamit: Ingles

Chinatown Neighborhood Access Point
Address: 601 Jackson St, San Francisco CA 94133
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 677-7500
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Mandarin

Mission Neighborhood Access Point
Address: 2301 Mission St, Suite 301, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 282-3334
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Visitacion Valley Neighborhood Access point
Address: 1099 Sunnydale Ave, San Francisco CA 94134
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 239-8705
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese,  Mandarin

Bayview Neighborhood Access Point
Address: 1715 Yosemite Ave, San Francisco CA 94124
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM; Martes: 9:00 AM - 8:00 PM;  2nd Sabado: 9:00 AM - 1:00 PM
Telepono: (415) 822-3491
Mga wikang ginagamit: Ingles

Mission Center HSA Career Link Center
Address: 3120 Mission St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 401-4800
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Civic Center (EDD) Career Center
Kailangang ng papeles na nagpapakita ng karapatan upang makapagtrabaho upang makakuha ng serbisyo
Address: 801 Turk St, San Francisco CA 94102
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 749-7503
Mga wikang ginagamit: Ingles, Cantonese, Mandarin, Español, Tagalog, and Vietnamese

Chinese for Affirmative Action
Nagsisilbi sa mga migranteng maliit ang kita (low-income) at/o may limitadong kasanayan sa Ingles
Address: 17 Walter U. Lum Pl, San Francisco CA 94108
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 274-6750
Mga wikang ginagamit: Chinese, Ingles

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: