Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


KALUSUGAN


Kapag ginamot ang sakit, may panalo ka, may talo ka. Kapag ginamot mo ang tao, panalo ka, anuman ang kalabasan.
— Patch Adams

SERBISYO PARA SA KALUSUGANG PANGKAISIPAN

Southeast Child-Family Therapy Center
Nagbibigay ng outpatient na serbisyong para sa kalusugang pangkaisipan tulad ng therapy para sa indibidwal, pamilya, grupo at laro.
Address: 100 Blanken Ave, San Francisco CA 94134
Telepono: (415) 330-5740
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

Silver Avenue Family Health Center
Nagbibigay ng serbisyong pampamilya, kasama ang alagang pang-dental, cancer screening, pagpaplano ng pamilya, alagang prenatal, alagang grupong pangsuporta, pagpapayo at edukasyon sa pagkain, at WIC Program (para sa kababaihan, sanggol at kabataan).
Address: 1525 Silver Ave, San Francisco CA 94134
Oras: Lunes / Martes: 8:00 AM - 5:00 PM; Miyerkules: 8:00 AM - 12:00 PM; Huwebes / Biyernes: 8:00 AM – 5:00 PM
Telepono: (415) 657-1770
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese, Mandarin, Vietnamese

San Francisco Department of Mental Health
Tumutulong sa mga taong may isyu sa kalusugang pangkaisipan na nangangailangan ng alalay sa pagkuha ng mga kailangang rekurso.
Address: 1380 Howard St 5th Floor, San Francisco, CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono:
Psychiatric Emergency Services:
(415) 206-8125
Mobile Crisis Team: (415) 970-4000
Comprehensive Child Crisis: (415) 970-3800
Westside Community Crisis: (415) 355-0311
S.F. Suicide Prevention: (415) 781-0500
Mga wikang ginagamit: Ingles

SENIORS AT MATATANDANG MAY KAPANSANAN

In-Home Supportive Services (Serbisyong Pang-suportang Pantahanan)
Tumutulong sa mga senior at sa mga may kapansanan na humanap ng tamang serbisyong pangsuporta at alagang pantahanan. 
Address: 1650 Mission St, San Francisco CA 94103
Oras: Iba-iba Depende sa Lokasyon
Telepono: (415) 557-5251
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Tagalog, Ruso, Vietnamese, Chinese

Adult Protective Services (APS)
Address: 1650 Mission St, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 557-5230 (24 hours) / (800) 814-0009 (24 hours)
Mga wikang ginagamit: Ingles

Public Guardian
Tumutulong sa mga senior at mga taong may kapansanan na naghahanap ng murang pabahay at alagang personal (personal care).
Address: 1650 Mission St #4, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 355-3555
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Tagalog, Ruso, Vietnamese, Chinese

Office of Aging: San Francisco
Sentro ng Rekurso para sa mga Senior at mga Matatandang may Kapansanan.
Address: 1650 Mission St #5, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 355-3555
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Tagalog, Ruso, Vietnamese, Chinese

Department of Rehabilitation San Francisco District
Nagbibigay ng trabaho at serbisyong pang-kabataan sa mga taong may kapansanan.
Address: 455 Golden Gate Ave Suite 7727, San Francisco CA 94102
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 904-7100
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Ruso

MGA KLINIKA

Mission Neighborhood Health Center
Ang sentrong pangkalusugan na ito ay nagbibigay sa komunidad ng serbisyong pangkalusugan na madaling lapitan at mahabagin.
Administrative Office
Shotwell Address:
Address: 240 Shotwell St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 552-1013
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Mission Neighborhood Health Center: Excelsior Clinic
Ang Excelsior Clinic ay nagbibigay ng alagang medikal para sa buong pamilya sa isang maginhawang kapiligiran. Ang kanilang mga tapat at mapag-arugang mga kawani ay nagbibigay ng de kalidad na alaga sa mga lalaki, kababaihan, teenager at kabataan na nagsasaalang-alang sa kultura nila.
Address: 4434 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes / Martes / Miyerkules / Biyernes: 8:00 AM - 5:00 PM, sarado para sa pananghalian nang: 12:00 PM - 1:00 PM; Huwebes: 8:00 AM - 5:30 PM
Teen Clinic: Huwebes: 12:00 PM - 5:30 PM
Sabado After Hours Clinic (Para sa mga matatanda at kabataang 12 pataas): 8:30 AM - 12:00 PM
Telepono: (415) 406-1353 (Mag-iskedyul ng appointment bago pumunta sa pamamagitan ng pagtawag sa (415) 406-1353 Lunes hanggang Biyernes)
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Healthy San Francisco
Nagbibigay ng pangangalagang pangkalusugan (healthcare coverage) sa mga residente ng San Francisco na walang insurance.
Address: 7 Spring St, San Francisco CA 94104
Oras: Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:30 PM
Telepono: (415) 615-4555
Mga wikang ginagamit: Ingles

Excelsior Health Services
Ang sentrong medikal na ito ay nagbibigay sa komunidad ng Tsino ng serbisyong pangkalusugan na madaling lapitan at may maalagaing mga doktor at kawani.
Address: 888 Paris St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes - Biyernes 9:00 AM - 5:30 PM; Sabado: 9:00 AM - 4:00 PM
Telepono: (415) 677-2488
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Clinic By the Bay
Nagbibigay ng libreng serbisyong medikal sa mga walang insurance sa pamamagitan ng doktor, nars at kawani na volunteer at nag-iispesyalisa sa integrated medical treatment, primary care, preventative testing at screening, at nagpapatuloy na pagpapayo (counseling), edukasyon at suporta.
Address: 4877 Mission St, San Francisco CA 94112
Oras: Lunes / Miyerkules / Biyernes: 10:00 AM - 5:00 PM; Martes: 12:00 PM - 8:00 PM; Huwebes: 10:00 AM - 6:00 PM
Telepono: (415) 405-0222
Mga wikang ginagamit: Español, Ingles, Chinese

Hawkins Youth Clinic
Nagbibigay ng serbisyo na nakatuon sa pagsagot sa mga isyung personal, pangkalusugan at sosyal na kinakaharap ng mga kabataan. Ang mahahalagang talakayan pang-edukasyon at pang-interbensyon na ibinibigay ng HYC ay dinisensyo upang palakasin ang relasyon sa pagitan ng mga magkakaibigan at magkakapamilya para itaguyod ang malusog na mga relasyon at pamumuhay. Ang mga serbisyo ng klinika ay kumpidensyal at mapagkakatiwalaan para sa mga lumalahok. Are pahintulot ng magulang/tagapag-alaga ay hindi kinakailangan para sa mga lumalahok na may edad 17 pababa. Ilan sa mga ispesyalisasyon ng klinika ay: alagang pangkalusugang pang-reproduktibo (reproductive health care) at STD screening at paggamot (treatment).
Address: 1099 Sunnydale Ave 3rd Floor, San Francisco CA 94134
Oras: Miyerkules: 2:00 PM - 6:00 PM (Mga appointment at pagbisita ay tinatanggap)
Telepono: (415) 585-2451
Mga wikang ginagamit: Ingles

Balboa Teen Health Center
Klinikang medikal para sa mga teenager, bukas sa lahat ng estudyante ng San Francisco High School na naghahanap ng alalay na medikal na kumpidensyal at mapagkakatiwalaan.
Address: 1000 Cayuga Ave Room 156 (inside Balboa High School), San Francisco CA 94112
Oras: Tumawag para sa Oras ng Opisina
Telepono: (415) 469-4512
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Cantonese, Tagalog, Italian

Homeless Prenatal Program
Ang Family Resource Center ay may malawak at masinop na misyon—ang wakasan ang paulit-ulit na siklo ng kahirapan sa pagkabata (childhood poverty). Ang Homeless Prenatal Program ay nagbibigay serbisyo sa pabahay, suportang prenatal at pagiging magulang, pag-unlad ng bata (childhood development), pinansya at istabilidad ng pamilya, access sa teknolohiya, karahasan sa tahanan (domestic violence), abuso ng droga at ibang kemikal (substance abuse), pagbubuklod ng pamilya (family unification) at suportang pang-emerhensiya para sa batayang pangangailangan.
Address: 2500 18th St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Huwebes: 9:00 AM - 5:00 PM; Biyernes: 9:00 AM - 4:00 PM, sarado para sa pananghalian nang: 12:00 PM - 1:00 PM
Telepono: (415) 546-6756 / info@homelessprenatal.org
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: