Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


IMIGRASYON


Ang pagkatao ng lahat ng Amerikano ay nababawasan tuwing may grupong pinagkakaitan ng karapatang ibinigay sa iba.
— Julian Bond

SUPORTANG SERBISYONG PANG-IMIGRASYON

San Francisco Immigrant Legal & Education Network (SFILEN)
Ang SFILEN ay binubo ng mga sumusunod na 13 organisasyong kumakatawan sa mga migrante mula sa Aprika, Afro-Caribbean, Arabo, Asyano at Latinong komunidad, na nagbibigay ng libreng legal na tulong at edukasyon sa mga migrante maliit ang kita (low-income) sa San Francisco. Sa kabuuan, ang Network ay nagbibigay sa serbisyo sa mahigit 20 wika at dayalekto.
Address: 938 Valencia St, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:30 AM - 5:00 PM Tumawag para sa appointment
Telepono: (415) 282-6209 / info@sfimmigrantnetwork.org
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

CARECEN
Sumusuporta sa mga Latinong pamilya na may maliit na kita (low-income) at nagbibigay ng mura at pro bono na serbisyong ligal pang-imigrasyon, tumutulong sa mga kabataan na magsanay ng mga kakayahan at rekursong tutungo sa ligtas at malusog na paumuhay. Nagtatanggal din ng tatô, nag-uugnay ng mga pamilya at kabataang may maliit na kita (low-income), migrante at bagong dating sa mga serbisyo. Ang Health Promoters ay nagbibigay din ng kaibigan-sa-kaibigan at aktwal na paraan ng pagkatuto sa mga pamilya.
Address: 3101 Mission St Suite #101, San Francisco CA 94110
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 642-4400
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Immigrant Legal Resource Center (ILRC)
Nagtuturo at umaalalay sa mga abogado at ligal na tagapagtanggol sa kanilang trabahong tulungan ang mga migrante. Ang ILRC ay nagbibigay ng Attorney of the Day na serbisyong konsultasyon at teknikal na alalay sa mga abogado, kawani ng mga nonprofit, manananggol sa larangang kriminal, at iba pang umaalalay sa mga kliyenteng migrante. Sila ay nagbibigay ng konsultsyon ukol sa batas imigrasyon na naiiba sa bawat kaso.
Address: 1663 Mission St Suite 602, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono (Main):(415) 255-9499
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Immigration Center For Women and Children
Nagbibigay ng murang serbisyong pang-imigrasyon sa mga migranteng kulang ang representasyon sa California. Ang ICWC ay nagbibigay seguridad at katiyakan sa inabuso, inabandona, pinabayaan at sa mga migranteng biktima ng karahasan sa tahanan, pang-aabusong sekswal at iba pang marahas na krimen.
Address: 3543 18th St, San Francisco CA 94110
Oras: Tumawag para sa Oras ng Opisina
Telepono: (415) 861-1449 (Tumawag para sa appointment)
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

The Bar Association of San Francisco
Ang Lawyer Referral and Information Service ay maaaring tumulong humanap ng kwalipikadong abogadong pang-imigrasyon sa mga County ng San Francisco at Marin na may sapat na karanasan.
Address: 301 Battery St, San Francisco CA 94111
Oras: Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 982-1616
Mga wikang ginagamit: Ingles

Rapid Response Network 24 Hour Hotline
Ang Rapid Response Network ay binubuo ng 21 organisasyong pangkomunidad na nagbibigay ng serbisyong ligal ang pang-edukasyon sa komunidad ng mga migrante. Ang layunin nila ay ang mabigay ng mabilis na tugon sa anumang aktibidad ng kapulisan ng imigrasyon. Mayroon silang 24-oras na hotline, nagsisiyasat at nagbeberipika ng mga reyd (raid), at nagbibigay representasyon ng mga miyembro ng komunidad na biktima ng mga aktibidad ng kapulisan ng imigrasyon. 
Telepono: (415) 200-1548
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Arabic, Chinese

La Raza Centro Legal
Nagbibigay tulong sa mga residente ng County ng San Francisco at San Mateo na migrante, may maliit na kita (low-income), nagsasalita ng Español, at naghahanap ng tulong sa pagkuha ng citizenship (naturalization) at katayuang ligal (legal status) o yung mga biktima ng mga reyd (raids) sa tahanan o sa trabaho.  
Address: 474 Valencia St #295, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Biyernes: 9:00 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 575-3500
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Immigration Court Hotline
Kapag tumawag ka sa numberong ito, sasabihang kang mag-enter ng iyong A number. Ang A number are ang bilang na may walo o siyam na digits na sumusunod sa letrang “A” na makikita sa lahat ng nakasulat na komunikasyon mula sa USCIS.
Telepono: (800) 898-7180
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

MGA AHENSYA NG GOBYERNO

Office of Civic Engagement and Immigrant Affairs
Address:  50 Van Ness Ave, San Francisco CA 94102
Oras: Lunes - Biyernes: 8:30 AM - 5:00 PM
Telepono: (415) 581-2360
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese, Tagalog

San Francisco Immigration Court
Address: 100 Montgomery St Suite 800, San Francisco CA 94104
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 4:00 PM
Telepono: (415) 705-4415
Mga wikang ginagamit: Ingles

ICE Online Detainee Locator
Web Address: https://locator.ice.gov/odls/homePage.do

U.S. Citizenship and Immigration Services
Immigration & Naturalization Service
Address: 444 Washington St, San Francisco CA 94111
Oras: Lunes - Biyernes: 7:30 AM - 3:00 PM
Telepono: (800) 375-5283 / TTY (800) 767-1833
Mga wikang maaaraing gamitin sa paghahanap ng impormasyon online: Ingles, Español, French, Portuguese, Arabic, Ruso, Soomaaliga, Vietnamese, Chinese

USCIS Application Support Center
Nagbibigay ng serbisyong imigrasyon at U.S. citizenship.
Address: 250 Broadway St, San Francisco CA 94111
Oras: Lunes - Biyernes: 8:00 AM - 4:00 PM
Telepono: (800) 375-5283
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

MGA KLASE PARA SA CITIZENSHIP

Bilang isanng permanent resident, ikaw ay tumatamasa ng karamihan ng mga karapatan gaya ng ng U.S. citizens. Subalit, maraming mahahalagang rason kung bakit dapat isipin ang pagkakaraoon ng U.S. citizenship. Ito ay nagbibigay ng ibang mga karapatan at pribilehiyo, ngunit kasama nito ang mga responsibilidad na kasing importante. Ang mga klase sa citizenship ay tumutulong sa mga tao na maghanda para sa proseso ng aplikasyon, klase sa sibika para matuto ng mga karapatan at tungkulin bilang citizen. Matututo sila ng kasaysayan ng Amerika, istruktura ng gobyerno, istruktura ng eleksyon, at mga heograpikong lugar.

International Institute of the Bay Area (free)
Address: 1111 Market St (4th floor), San Francisco CA 94103
Oras: Martes: 4:00 PM - 6:30 PM
Telepono: (415) 538-8100 Ext. 206
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español, Chinese

La Raza Community Resource Center (free)
Address: 474 Valencia St, San Francisco CA 94103
Oras: Miyerkules: 6:00 PM - 7:30 PM;  Sabado: 10:00 AM - 11:30 AM
(415) 863-0764
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Centro Latino de San Francisco (CLSF)
Address: 1656 15th St, San Francisco CA 94103
Oras: Lunes - Sabado: 9:00 AM - 3:00 PM
Telepono:
Front Desk: (415) 861-8168
Programa sa ESL/Citizenship: (415) 861-8761
Serbisyong Pang-suporta: (415) 861-8758
Mga wikang ginagamit: Ingles, Español

Self Help for the Elderly (free)
Address: 601 Jackson St, San Francisco CA 94133
Oras: unes / Miyerkules: 9:00 AM - 11:00 AM (Mandarin);  Lunes / Martes: 2:00 PM - 4:00 PM (Cantonese);  Lunes: 11:30 AM - 1:30 PM & Miyerkules / Biyernes: 1:00 PM - 3:00 PM (Cantonese)
Telepono: (415) 677-7600
Mga wikang ginagamit: Ingles. Chinese

Jewish Family and Children’s Services (free drop-in classes)
Address: 2150 Post St, San Francisco CA 94115
Oras: Lunes / Miyerkules: 5:00 PM - 6:45 PM
Telepono: (415) 449-1200
Mga wikang ginagamit: Ingles, Ruso

 

ADDITIONAL SECTIONS FROM THE EXCELSIOR WORKS! COMMUNITY RESOURCE GUIDEBOOK: