Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad


Ang Excelsior Works! Gabay sa mga Rekursong Pangkomunidad ay nagbibigay ng iba’t ibang rekursong pang-serbisyo para sa mga taga-District 11 at iba pang kalapit na mga komunidad. Layon nitong suportahan ang mga indibidwal at mga pamilya. Ang gabay na ito ay importanteng kasangkapan para sa mga organisasyong pangkomunidad upang magpaabot ng higit na kailangang mga serbisyo, at para sa mga nagsasalita sa Chinese, Español, at Tagalog, upang maging tulay tungo sa mga rekurso sa kanilang wika ng kasanayan.


Mga Nilalaman


 

Ang misyon ng Excelsior Works! ay lumikha ng mga ugnayan tungo sa pag-unlad ng paggawa na nagsisilbi sa pagpapahusay ng pampinansyang katayuan ng mga indibidwal at mga pamilya, at pagpapalakas ng komunidad at pagkakakilanlan ng Excelsior.